Vedtægter for
Voerladegård Idrætsforening af 1956
 
§1
Foreningens navn er Voerladegård Idrætsforening af 1956. I daglig tale Voerladegård IF.
Foreningen er hjemmehørende i Skanderborg Kommune.
§2
Det er foreningens formål, at fremme idræt og andet kulturelt arbejde i Voerladegård og omegn. Foreningen
driver fri folkeoplysende virksomhed, på et demokratisk grundlag. Det tillægges betydning, at
foreningsarbejdet foregår, i et forpligtende fællesskab.
§3
Foreningen er åben for alle, som tilslutter sig forenings formål.
§4
Ethvert medlem er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter.
§5
Bestyrelsen har ret og pligt til at udstøde ethvert medlem, der bevidst skader foreningen eller bevidst
overtræder foreningens vedtægter. Den udstødte har dog ret til at lade indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling, som så ved almindeligt flertal afgør, om udstødelsen skal fuldbyrdes og om den evt. skal
tidsbegrænses. Afstemningen sker skriftligt.
 
GENERALFORSAMLINGEN
 
§6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
§7
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse i lokal avis
med mindst 14 dages varsel.
§8
Dagsorden til en ordinær generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag (se §11)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
6. Valg af revisor og suppleant
7. Eventuelt
§9
Valgbare til bestyrelsen er alle, som vælger at stille op. Alle medlemmer har en stemme. Medlemmer under
14 år, kan alene repræsenteres af én forælder.
§10
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter anvendes almindelig flertalsmetode. Bestyrelsesvalg sker
ved skriftlig afstemning på begæring. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal, hvor intet andet er nævnt.
§11
Medlemmer som måtte have forslag eller emner, som ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal senest 8
dage inden denne, aflevere disse skriftligt til foreningens formand, som sørger for at forslagene bliver
behandlet.
§12
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 15 af
foreningens aktive medlemmer, skriftligt begærer det og opstiller en dagsorden. Ekstraordinær
generalforsamling indvarsles som §7.
 
BESTYRELSEN
 
§13
Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, som vælges for 2 år.
§14
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og vælger en kasserer. Bestyrelsen
fastsætter selv sin forretningsorden, og nedsætter supplerende arbejdsudvalg. Formanden og kassereren har
tegningsret for foreningen.
§15
Indtræder en suppleant, sker det for hele det udtrædende medlems valgperiode.
§16
Foreningens formand skal ved forespørgsel oplyse næstkommende bestyrelsesmødes dagsorden.
§17
Bestyrelsens forretningsorden kan kun ændres, såfremt ¾ af bestyrelsens medlemmer stemmer for.
REGNSKAB
§18
Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december.
§19
Foreningen har 1 revisor og en revisorsuppleant, som ikke er medlem af bestyrelsen.
§20
Den ordinære generalforsamling vælger hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år.
§21
Kassereren har regnskabet klar til revision senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
 
VEDTÆGTSÆNDRINGER – SAMMENSLUTNINGER – OPLØSNING
 
§22
Vedtægtsændringer kan kun ske ved den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
§23
Sammenslutning med en anden forening kan kun ske ved en vedtægtsændring.
§24
Foreningen kan kun opløses, såfremt 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 og højest 3
måneders mellemrum beslutter det.
§25
I tilfælde af foreningens opløsning til falder klubbens midler almennyttige foreninger og ungdomsklubber i
Skanderborg Kommune. Bestyrelsen bestemmer hvilke foreninger og ungdomsklubber.
§26
Alle beslutninger efter §§ 22, 23 og 24 kan kun ske med et flertal blandt generalforsamlingens
stemmeberettigede på ⅔.
 
Således revideret og vedtaget på generalforsamlingen d. 21/2 2007.
 
Bestyrelsen leder og fordeler aktiviteterne i foreningen, med det formål at fremme idrætten.
 
Bestyrelsen hæfter ikke økonomisk, idet foreningen skulle balancere i sig selv.